Kraften til å velge er makten til å endre.

Davvi Vindpark har som ambisjon å tilby kraft som er ren, pålitelig, trygg og bærekraftig.

Grønne energikilder vil bidra til å møte det raskt økende energibehovet og sikre tilgangen til energi i et langsiktig perspektiv.

Elektrisitet har forenklet og forbedret hverdagen til mennesker lokalt og globalt gjennom mange generasjoner. I dag har fornybar energi et enormt potensial, og vil bli helt sentralt når mer og mer av biltrafikken, skipsfarten og ikke minst skal industrien ytterligere elektrifiseres.

For Lebesby sin del håper vi prosjektet vil utgjøre en reell forskjell for lokalsamfunnet.

Finnmark – en sterk kulturarv vi må ta vare på.

Vi ønsker å gjøre en positiv målbar forskjell som varer i generasjoner, og tror satsingen med Davvi Vindpark kan styrke samfunn og folk i Finnmark. Alle land trenger en stabil energiforsyning som grunnlag for vekst og velstand. Tilgang til ren og rimelig energi betyr kraft til utvikling og industri, som igjen gir grunnlag for utdanning, inntekt og levevilkår.

Den grønne overgangen fra fossilt brensel til fornybare energikilder kan bare oppnås ved å tilføre ny fornybar energi til energiforsyningen vår.

Bedre energi betyr en bedre fremtid.

Styrket fellesskap for framtida.

Vi legger vekt på åpen prosjektutvikling med aktiv kommunikasjon med lokale innbyggere samt nært samarbeid med lokale myndigheter og eiendomsbesittere. Nærhet til menneskene og omgivelsene er viktig for oss.

Industriutvikling vil alltid være et inngrep i naturen, og dermed kunne påvirke andre arealkrevende næringer, eksempelvis reindriften. Davvi Vindpark er et prosjekt som tilstreber å ivareta de samiske interessene på best mulig måte.

Målsettingen må være at alle parter i regionen skal komme styrket ut av endringsprosessene som uunngåelig kommer, og at vi i fellesskap skal sørge for et Finnmark for alltid.

– Globale endringer starter lokalt.

Lokale ringvirkninger gir gode oppvekstsvilkår.

Beregninger fra Multiconsult viser at det for leverandørindustrien i Finnmark ventes en verdiskaping i størrelsesorden 356 millioner kroner totalt, eller 50 millioner årlig. Når anlegget står ferdig, estimeres det om lag 30 årsverk til drift og vedlikehold av vindparken. Potensiell følgeindustri vil også bidra til direkte og indirekte inntekter til lokalt næringsliv og samfunn.

Den betydelig økte eiendomsskatten gir kjærkomne midler til kommuneøkonomien. For Lebesby sin del vil en årlig eiendomsskatt på 43 millioner kroner medføre en styrking av kommuneøkonomien tilsvarende hele 28 % av driftsutgiftene i 2017.

De lokale ringvirkningene vil bidra til å skape gode oppvekstsvilkår for neste generasjon.

Finnmark i førersetet for grønn industri.

Finnmark har gjennom alle tider forvaltet de naturgitte ressursene på en sunn og bærekraftig måte.

Regionen sitter på unike fortrinn for industriell utvikling i et internasjonalt perspektiv.

Dersom man ser vindkraft i sammenheng med forsyningssikkerhet og kraftlinjer, vil man kunne danne et globalt sentrum for grønn industri. Finnmark har muligheten til å skape videreforedlende industri og bli CO2-negativ gjennom bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Vindkraftprosjektene i Måsøy og Berlevåg er vellykkede eksempler og katalysatorer for ny verdiskaping.

Med Davvi Vindpark ønsker vi å skape de samme ringene i vannet.